Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijven voor de opleidingen van Orthologos kan enkel via het inschrijvingsformulier via de website. Hou er rekening mee dat het invullen en verzenden van het formulier niet noodzakelijk betekent dat uw plaats in de opleiding is gereserveerd. Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de (deelname)voorwaarden te hebben doorgenomen en deze te accepteren.

Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Vzw Ortho-Logos en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons factuur voor uw administratie.

In de week voor aanvang van de opleiding krijgt u nog een herinneringsmail met alle info omtrent de te volgen opleiding. Mocht er in die mail iets niet duidelijk zijn, gelieve dan contact op te nemen via het contactformulier op de website.

Algemene voorwaarden Betalen met KMO-portefeuille

Na inschrijving ontvangt U van ons een factuur. U wordt verzocht deze te betalen binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Alle opmerkingen aangaande deze factuur/inschrijving dienen ons binnen de 8 dagen te bereiken. Hierna wordt geen enkele klacht omtrent uw factuur nog behandeld. Indien de betaling niet voldaan is binnen de opgegeven termijn kan er, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest worden aangerekend van 5% per maand, rekenende vanaf de originele factuurdatum. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag met een minimum van 75 euro.

Indien u via de KMO portefeuille wenst te betalen, dient U onmiddellijk na de inschrijving de procedure op te starten. Gelieve er rekening mee te houden dat de procedure enkele weken in behandeling neemt. U toegang tot de opleiding is pas verzekerd als de betaling is geregistreerd. Als U hebt gekozen om via de KMO portefeuille te betalen en binnen de maand geen actie hebt ondernomen kan uw plaats vrijgegeven voor een andere deelnemer. Indien bij aanvang van de opleiding het verschuldigde cursusgeld nog niet is betaald zal een administratieve kost van 50 euro worden aangerekend.

Na betaling van de openstaande posten zal U een factuur ontvangen voor uw boekhouding.

Bij wanbetaling of wangedrag heeft Vzw Ortho-logos het recht een deelnemer uit te sluiten voor huidige en/of toekomstige deelname aan het opleidingsprogramma van Vzw Ortho-Logos.

Voor alle geschillen zijn slechts de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Algemene voorwaarden Algemene bepalingen

Indien door onvoorziene omstandigheden of door onvoldoende inschrijvingen de opleiding zou geannuleerd moeten worden, verbindt Vzw Ortho-Logos zich ertoe haar uiterste best te doen om een zo spoedig en volledig mogelijke terugbetaling te voorzien, indien geen nieuwe datum voor een gelijkaardige opleiding kan gevonden worden.

Uiterlijk één week voor de start van de opleiding wordt u op de hoogte gebracht indien de opleiding niet kan doorgaan. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

De hand-outs die voor de opleiding worden aangeboden behoren, bij correcte betaling, toe aan de cursist. De inhoud en het auteursrecht blijven eigendom van Vzw Ortho-Logos. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vzw Ortho-Logos – is verboden en zal waar nodig gerechtelijk vervolgd kunnen worden. Tijdens onze opleidingen is het niet toegelaten om zelf video- of geluidsopnamen te maken, deze worden voorzien door Vzw Ortho-Logos. Het maken van foto’s daarentegen is wel toegelaten.

De opleidingen van Vzw Ortho-logos zijn niet onderhevig aan Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW).

De handelingen en het uitoefenen van de handelingen door cursisten, die tijdens de opleidingen worden aangeleerd vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de cursist. Hij/zij dient zich hiervoor zelf te verzekeren en ervoor te zorgen dat zijn/haar beroepsaansprakelijkheid de uitgevoerde handelingen dekt. De organisatie, noch de lesgevers kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Gebeurlijke ongevallen van, tijdens en naar de opleidingen van Vzw Ortho-Logos zijn ten laste van de cursist.

De gegevens van deelnemers zullen worden gebruikt om toekomstige initiatieven van Vzw Ortho-Logos aan te kondigen. Deze gegevens kunnen aan derden ter beschikking gesteld worden met hetzelfde doel. De deelnemers kunnen op eenvoudig verzoek uitschrijven uit deze nieuwsbrieven.

Algemene voorwaarden Aanwezigheid lessen

Om de kmo-portefeuille-tussenkomst niet te verliezen is het belangrijk aanwezig te zijn op alle lessen.

Algemene voorwaarden Examen

U dient minstens 80 % van de lessen gevolgd te hebben. Indien u meer dan 20% van de lessen mist, kan u niet deelnemen aan het examen.

Moest u door omstandigheden een dag(deel) of weekend missen, dient u dit aan de hand van het u, per mail digitaal aangeleverde cursus- en filmmateriaal zelfstandig bij te werken. We mailen u na het desbetreffende weekend de toegangslink tot onze dropbox met het benodigde materiaal.

U kan de gemiste dag(del)en/module(s), mits inschrijving (en eventueel nieuwe aanvraag kmo-portefeuille-tussenkomst) op een later moment, altijd inhalen, maar daardoor verschuift uw originele traject niet.

Het examen wordt afgenomen door de docenten van Ortho-Logos en één externe persoon, die enkel zal beoordelen op een correcte hygiënische aanpak (vermijden van contaminatiefouten) en het desbetreffende deel van het O&O protocol. De inhoud van de leerstof wordt geëvalueerd, deels door een theoretisch deel en deels door praktische toepassingen.

Algemene voorwaarden Annuleren

Het annuleren van een inschrijving kan niet kosteloos, ongeacht of u de opleiding reeds betaald heeft of niet.

  • Annuleert u meer dan een jaar voor de start van de opleiding? Betaalt U een forfaitair bedrag van 25% van de opleidingskosten
  • Annuleert u tussen 8 en 12 maanden vóór de start van de opleiding? Betaalt U een forfaitair bedrag van 50% van de opleidingskosten.
  • Annuleert u tussen 4 en 8 maanden vóór de start van de opleiding? Betaalt U een forfaitair bedrag van 75% van de opleidingskosten.
  • Annuleert u binnen de laatste 4 maanden voor de start van de opleiding dan betaalt u het volledige bedrag van de inschrijving.
Recente reacties
    Ads